INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VE SMYSLU GDPR

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů.


Prostřednictvím této webové stránky jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění níže uvedených stanovených účelů.

1. Účel a rozsah zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem možnosti kontaktování zájemce – klienta s konkrétní nabídkou dle jím uvedených požadavků. Dochází ke zpracování jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefon, email) a údajů o jeho cenové preferenci zboží.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro možnost poskytování služby, tedy pro možnost klienta zpětně kontaktovat s nabídkou zboží. Pokud uživatel zpracování těchto osobních údajů odmítne, není možné dále službu poskytovat.

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytné potřeby, tedy zejména do doby uzavření příslušné smlouvy, případně i dále dle dohody s klientem a v rozsahu dle informací poskytnutých při uzavření smlouvy. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy a změně účelu zpracování na zpracování na základě smluvního vztahu, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Důvodem ke zpracování jsou opatření a postupy nezbytné před případným uzavřením smlouvy, jakož i oprávněný zájem správce, kterým je zájem na možnosti předložit nabídku zboží.

Správce je v této souvislosti oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za předpokladu, že oprávněný zájem správce není převážen zájmy a/nebo základními právy a svobodami osob, jejichž osobní údaje mají být zpracovány (např. ochrana soukromí).


2. Způsob zpracování

Správce klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak automaticky prostřednictvím elektronických prostředků, tak následně manuálně osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Správce nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

3. Příjemci osobních údajů a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

• osobám nabízející poptávaný druh zboží;
• smluvním partnerům, v případě, že se podílí na zpracování osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť apod.;
• jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů;
• dalším subjektům za jiným účelem po předchozím oznámení subjektu údajů či na jeho žádost.

Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie bez případného zajištění odpovídající ochrany.

4. Práva subjektu údajů

Osoba, jejíž osobní údaje jsou ze strany správce zpracovávány, je oprávněna:

1. žádat správce o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací – účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu uložení či kritéria pro její stanovení, a další;

2. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti (tzv. právo na opravu);

3. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v případě, že:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
b) vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
d) nebyl-li dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí;
e) tak stanoví právní povinnost vyplývající z českého právního řádu či z práva EU;

4. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:

a) popírá jejich přesnost;
b) je jejich zpracování protiprávní, ale namísto výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
c) správce je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) vznesl námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany správce rozhodnuto;

5. žádat správce o poskytnutí osobních údajů, které o něm zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že je jejich zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);

6. právo podat proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů správce námitku (je-li námitka zjevně neodůvodněná a/nebo nepřiměřená či je učiněna nedostatečně identifikovaným subjektem údajů (anonymně), je správce oprávněn ji odmítnout, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne jejího obdržení);

7. právo podat proti správci stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Správce vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Poskytovatelem technického řešení k možnosti uvedení požadavku na kontaktování s nabídkou zboží, tedy domény https://www.yophine.com, je Creyen s.r.o., IČ: 52 859 894, sídlem Svätý Kríž 93, Svätý Kríž 032 11.

 

© 2021, Yophine. Všetky práva vyhradené!